Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy, popołudniowy
Opłata:
2000,- zł od osoby
Raty:
800,- zł I rata,
600,- zł II rata,
600,- zł III rata,
Terminy

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) , który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.)
Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac.
Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

Moduł I    Prawo pracy
1. Zagadnienia wstępne,
2. Źródła prawa pracy,
3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
4. Obowiązki pracodawcy i pracownika,
5. Zmiana warunków umowy o pracę,
6. Dokumentacja pracownicza - akta osobowe,
7. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,
8. Czas pracy i jego ewidencja,
9. Odpowiedzialność  pracowników za naruszenie przepisów prawa pracy w tym odpowiedzialność materialna,
10. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy,
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
11. BHP w zakładzie pracy,
13. Świadectwo pracy,
14. Roszczenia ze stosunku pracy.
Moduł II    Płace
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy,
2. Umowy cywilnoprawne,
3. Inne świadczenia pracownicze,
4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z ZUS,
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym,
6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z PFRON,
Moduł III   Program Płatnik - praktyczne wdrożenie.

Ilość godzin

100 godzin  lekcyjnych ( w tym 2  godziny egzaminu)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia
z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) wydawane przez  przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach, do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych,
  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.15 po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorące napoje - kawa, herbata.

Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata minimum pierwszej raty, której  należy dokonać w terminie określonym przez organizatora. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422