Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy dostarczyć do biura Oddziału w Częstochowie deklarację członkowską (poniżej wersja on-line oraz do pobrania pdf).

Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo posiadają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji oraz  uzyskują rabaty przy korzystaniu ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.
Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.
Więcej na:  Statut (kliknij)
Opłaty:

1) Wpisowe

W momencie złożenia deklaracji członkowskiej należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 10,00 zł.

2) Składka członkowska

Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że środki na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości minimum  60,00 zł rocznie, z tym że:
minimalna składka dla emeryta wynosi 12,00 zł rocznie, członka zwyczajnego seniora, który ukończył 75 lat oraz dla ucznia lub studenta 5,00 zł rocznie.
Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (gotówką w kasie Oddziału, przelewem na konto), o dowolnej częstotliwości (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia. Składka dla członków wspierających wynosi minimum 300,00 zł  rocznie.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422