Załącznik do uchwały nr 638/obieg/324/ 2023/pl
Zarządu Oddziału Okręgowego w Częstochowie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych
organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie

 §1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursami) jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie działająca w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Częstochowie, zwana dalej „Placówką”.
 2. Osobą prawną prowadzącą Placówkę jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5, w imieniu którego działa Zarząd Oddziału Okręgowego w Częstochowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Częstochowie, przy Al. Niepodległości 20/22 (KRS 0000101063, NIP 526-030-79-56, REGON 007026416).
 3. Placówka posiada biuro zlokalizowane w Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22. Godziny obsługi interesantów w biurze podane są na stronie internetowej: https://czestochowa.skwp.pl/kontakt/

§2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych oraz na stronie internetowej czestochowa.skwp.pl
 2. Warunkiem udziału w kursach jest dostarczenie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia:
  1. online za pośrednictwem strony internetowej Placówki,
  2. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej Placówki,
  3. osobiście do siedziby Placówki.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć w Placówce najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Placówki), przy założeniu, że Placówka nie zamknęła  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołała kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Placówką oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z form określonych w ust.2.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełnione karty zgłoszenia i spełnili warunki określone w ofercie kursu.
 5. Placówka zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

 §3

 1. Placówka potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  kursu najpóźniej 1 dzień roboczy przed jego rozpoczęciem drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 2. Placówka zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Placówkę, każda osoba zapisana na dany kurs otrzymuje stosowną informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Placówki, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez uzyskania zgody uczestników.

 §4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej. Cena za kurs nie obejmuje kosztów dodatkowych w postaci opłaty za powtórne przystąpienie do egzaminu:
  a) po kursie dla kandydatów na księgowego w wysokości 150 zł
  b) po kursie dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości w wysokości 200 zł
  c) po kursie dla kandydatów na głównego księgowego w wysokości 250 zł
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Placówkę.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Placówki najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu.
 5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Placówki.
 6. Faktura zostanie wystawiona przez Placówkę i przesłana pocztą do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Placówka dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze, po uprzednim złożeniu przez płatnika oświadczenia o zobowiązaniu do płatności.
 8. Placówka dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Placówka.
 9. Placówka zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

 §5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie oraz przeniesienia pomiędzy grupami kursowymi odbywają się na zasadach określonych w statucie Placówki.
 2. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w kursie w pełnej wysokości.
 3. Uczestnik kursu, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę szkoleniową na odległość lub poza lokalem Placówki, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień wysłania karty zgłoszenia do Placówki w sposób określony w § 2 ust. 2 tiret 1 i 2.
 4. W przypadku odstąpienia uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszelkie otrzymane materiały edukacyjne. Jakiekolwiek wykorzystanie otrzymanych materiałów szkoleniowych stanowić będzie naruszenie praw autorskich i może być podstawą dochodzenia stosownego odszkodowania.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane listem poleconym na adres Placówki lub przekazane drogą elektroniczną na adres podany w § 1 ust. 3 za elektronicznym potwierdzeniem otrzymania lub złożone osobiście w siedzibie Placówki za potwierdzeniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem nie jest możliwe w przypadku kursów, które zostały zrealizowane w całości.
   §6
 1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu przez uczestnika wniosku o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub na inny rachunek wskazany przez dokonującego wpłaty.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu zwrot wpłaty w wysokości określonej w Statucie Placówki następuje na zasadach określonych w ust. 1.

 §7

 1. Materiały edukacyjne dostarczane są uczestnikom sukcesywnie. Pierwsza partia materiałów dostarczana jest nie później niż w terminie 7 dni od rozpoczęcia kursu. W przypadku konieczności aktualizacji materiałów edukacyjnych w czasie kursu, uaktualnione materiały edukacyjne przekazywane są nie później niż z dniem zakończenia kursu.
 2. W przypadku kursów trwających krócej niż 7 dni materiały szkoleniowe dostarczane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 3. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 5. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Placówkę można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Placówka nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 6. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Placówki.

 §8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Placówki najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Placówkę rozpatrywane.
 3. Placówka rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

 §9

Warunkiem udziału w kursie jest wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 §10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze Statutem Placówki oraz niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych.
 2. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie wchodzą w życie z dniem 01 września 2023 roku.

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

close