Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie" działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie (NIP 526-030-79-56; REGON 007026416-00190; KRS 0000101063)

§ 1
1.    Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) jest  placówka kształcenia ustawicznego „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie” działająca w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie, zwana dalej „Organizatorem”

2.    Siedziba Organizatora: 42-216 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
3.    Godziny obsługi interesantów:  pn - pt  od 7.45 do 15.45;
Pełnimy również dyżury w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele.

§ 2
1.    Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych publikowanych w różnych w formach w tym na stronie internetowej www.czestochowa.skwp.pl.
2.    Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, faksu  na adresy wskazane w ofercie szkoleniowej lub dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
3.    Kartę zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub nie odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
4.    Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełnioną katę zgłoszenia.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3
1.    Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej  lub telefonu - potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.
2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
4.    W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

§ 4
1.    Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej.
2.    Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
3.    Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
4.    Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
5.    Płatność za kurs może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Organizatora.
6.    Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydana uczestnikowi kursu. W szczególnych przypadkach faktura może być przesłana pocztą tradycyjną lub za zgodą płatnika pocztą elektroniczną.
7.    Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
8.    Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Harmonogram płatności ustala Organizator.
9.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
10.    Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
11.    Zniżki w opłatach za kurs udzielane są zgodnie z Regulaminem stosowania rabatów zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP

§ 5
1.    Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie pisemnej pocztą lub pocztą elektroniczną do Organizatora.
2.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych oraz potrącane jest 2% ceny kursu (nie mniej niż 30,00 zł)  jako koszty manipulacyjne . Zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.
3.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w kursie pocztą tradycyjną lub elektroniczną  w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

§ 6
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub gotówką w kasie Organizatora.

§ 7
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
2.    Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
3.    Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
4.    Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 8
1.    Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
2.    Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
3.    Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9
Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową , a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 10
1.    Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
3.    Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę  kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie  wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nie określony.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422