Miasto:
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
2200,- zł od osoby
Raty:
900,- zł ,
800,- zł ,

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatków (CIT i VAT) w Polsce. Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z zaawansowaną problematyką dotyczącą procedur podatkowych, interpretacji prawa podatkowego (ordynacja podatkowa), podatku CIT i relacji z podatkiem VAT. W szczególności omówione zostaną poszczególne zagadnienia (identyfikacja przedmiotu i podmiotu opodatkowania na gruncie wskazanych podatków, moment uzyskania przychodu i powstania obowiązku podatkowego, moment poniesienia kosztu (nabycia prawa do odliczenia VAT naliczonego, amortyzacja, podatek u źródła w kontekście importu usług, ceny transferowe na gruncie CIT i VAT, podatek minimalny, CIT estoński).

Program:

 1. Ogólna charakterystyka podatków w Polsce.
 2. Charakterystyka wykładni prawa podatkowego.
 3. Najważniejsze obszary prawa proceduralnego regulowane w Ordynacji  podatkowej (tryby kontroli podatkowej).
 4. Interpretacje prawa podatkowego – ich wykorzystanie w praktyce.
 5. Optymalizacja podatkowa – pojęcie, narzędzia (np. wybór formy prawnej podmiotu gospodarczego), granice optymalizacji podatkowej.
 6. Klauzula obejścia prawa podatkowego w ordynacji podatkowej.
 7. MDR – schematy podatkowe.
 8. Identyfikacja dwóch źródeł przychodu w podatku CIT (działalność operacyjna, dochody kapitałowe – orzecznictwo 2021 i 2022 roku).
 9. Podatkowa grupa kapitałowa – warunki i tryb zawarcia na gruncie CIT i VAT.
 10. Pojęcie przychodu w podatkach dochodowych i VAT należny (definicja podmiotu i przedmiotu opodatkowania, moment powstania przychodu i obowiązku VAT w podatku należnym, korekty przychodu w aspekcie CIT i VAT).
 11. Możliwa korekta przychodu i VAT z tytułu przeterminowanych płatności.
 12. Wycena przychodu w walutach obcych i VAT należnego.
 13. Nieodpłatne (częściowo odpłatne) świadczenia jako przychód podatkowy a podatek VAT.
 14. Dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w WDT – regulacje polskie i unijne.
 15. Koszty uzyskania przychodu (charakterystyka, wyłączenia, podział – koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty memoriałowe i kasowe, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu) – aktualne orzecznictwo.
 16. Nabycie prawa do odliczenia podatku naliczonego – regulacje prawne.
 17. Koszty samochodów osobowych w podatkach dochodowych i VAT.
 18. Mechanizm „białej listy” i split-payment w podatkach dochodowych i VAT (odpowiedzialność nabywcy za VAT należny – regulacje ordynacji podatkowej).
 19. Wyłączenia z KUP i relacje z VAT naliczonym (prawem do jego odliczenia).
 20. Pojęcie i charakterystyka CFC (zagranicznej spółki kontrolowanej)- zmiany 2022 roku.
 21. Podatek u źródła – charakterystyka, zakres przedmiotowy, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie dywidend, pojęcie certyfikatu rezydencji podatkowej, „należytej staranności”, CIT-10Z, IFT-2 oraz regulacje VAT dotyczące „importu usług”.
 22. Pojęcie podmiotów powiązanych i problematyka cen transferowych (zakres podmiotowy, przedmiotowy, zakres dokumentacji podatkowej, deklaracja TPR, regulacje w zakresie raportowania ORD-U) – z uwzględnieniem bieżących zmian i interpretacji z charakterystyką „podatkowej grupy VAT”.
 23. Obrót wybranymi składnikami majątku, a sprzedaż /kupno/ aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki na gruncie podatku dochodowego i VAT.
 24. „Podatek minimalny CIT” – sposób wyliczania podstawy opodatkowania.
 25. „CIT estoński” i fundusz inwestycyjny – nowelizacja regulacji.
 26. Stawki podatku (9% i 19%) – uwarunkowania i charakterystyka zeznania podatkowego.
 27. Klasyfikacja innych obowiązków administracyjnych (np. NBP).

 

Program kursu obejmuje 62 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja

Kurs jest organizowany w trybie popołudniowym: zajęcia jeden dzień w tygodniu od godz. 16.00  po 4 godz. lekcyjne.

Uczestniczy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422