Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
sob
Opłata:
3200,- zł od osoby

Cel:

jest przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
Przygotowanie do świadczenia usług ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.
Wymagania wstępne dla słuchaczy
1) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
2) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
a) zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub
b) zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
c) wynikami testu/egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie, o którym mowa w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez placówkę będącą organizatorem kursu,
3) posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na stanowiskach odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu II stopnia ścieżki certyfikacji SKwP.
 

Program:

Blok 1. Zasady i wymagania organizacyjno – prawne świadczenia usług księgowych  (24 godzin)
1.1. Organizacja usług księgowych.
1.2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia majątkowe.
1.4. Organizacja pracy biura rachunkowego.
1.5. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
1.6. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
1.7.  Ryzyka w usługach księgowych.
1.8. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.
Blok 2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (8 godzin)
2.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
2.2. Kodeks cywilny.
2.3. Kodeks spółek handlowych.
2.4. Inne podstawy prawne.
Blok 3. Prawo podatkowe (84 godziny)
3.1. Ordynacja podatkowa i prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.
3.2. Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.
3.3. Podatek od towarów i usług (VAT) – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.
3.4. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia
i przykłady praktyczne.     
 
Blok 4. Płace i ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne (32 godziny)
4.1. Formy zatrudniania i ich udokumentowanie.
4.2. Składniki płac - regulacje zewnętrzne (Kodeks Pracy i inne)
i wewnętrzne (regulaminy).
4.3. System ubezpieczeń społecznych – przedsiębiorcy i pracownicy.
4.4. Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
4.5. Rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS.
4.6. Sporządzanie list płac.
4.7. Przychody zwolnione z oskładkowania.
Blok 5. Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego (56 godzin)
5.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia
5.2. Charakterystyka podstawowych kategorii w ujęciu bilansowym i podatkowym
5.3. Przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego
5.4. Sprawozdanie finansowe
5.5 Wybrane zagadnienia szczególne (leasing, kontrakty długoterminowe, aporty) - przykłady praktyczne
Egzamin (4 godz. lekcyjne)

Sposób i forma zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu są: obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie trzech prac kontrolnych i egzaminu pisemnego: z rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są wymienione wyżej obecności i zaliczenie prac kontrolnych.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Osoba, która na egzaminie uzyskała z każdego modułu co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje certyfikat i tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych” wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w  trybie  weekendowym (trzy soboty w miesiącu) od godz. 8.00 po 7-8 godz. lekcyjnych.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422