Miasto:
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
950,- zł od osoby
760,- zł Cena dla uczestników kursów długich
Terminy

 Planowane rozpoczęcie kursu 11 maj 2024 godz.08.00  

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami obsługi programu finansowo-księgowego i jego możliwościami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.

Wymagania wstępne:

Kurs adresowany jest do pracowników pracowników pionów finansowo-księgowych lub osób zamierzających rozpoczęcie pracy w zawodzie księgowego, znających zasady rachunkowości  (np. po kursie dla kandydatów na księgowego  -I stopień) oraz podstawy obsługi komputera.

Wykładowca:

Janusz Załęcki – programista, wdrożeniowiec systemów finansowo-księgowych, księgowy, absolwent Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 25 lat zajmuje się programowaniem, wdrażaniem i szkoleniami z zakresu systemów finansowo – księgowych firmy Comarch.
Obecnie właściciel firmy z branży IT (Warszawa) oraz konsultant i księgowy Martin Braun Gruppe, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Program ( 30 godz.)

  1. Rozpoczęcie pracy z programem 
    1. Omówienie standardowych przycisków
    2. Omówienie przycisków na formularzach
    3. Omówienie przycisków na pasku zadań
    4. Listy
    5. Praca z zaznaczeniami na listach
    6. Menu Nawigacji Comarch ERP Optima
  2. Konfiguracja programu 
    1. Założenie nowej bazy klienta
    2. Konfiguracja „pieczątki firmy”
    3. Import danych z bazy przykładowej
    4. Konfiguracja własnego operatora , zapoznanie z podstawowymi uprawnienia.
    5. Ćwiczenia
  3. Praca ze Słownikami 
    1. Lista kontrahentów
    2. Lista pracowników
    3. Lista właścicieli (wspólników)
    4. Lista kategorii
    5. Listy banków
    6. Listy urzędów
    7. Pobieranie wskaźników
    8. Import notowań kursów walut
    9. Ćwiczenia (Import danych z serwera Comarch i strony NBP)
  1. Moduł Kasa – Bank 
    1. Omówienie struktury rejestrów kasowo bankowych
      • Rejestry
      • Raporty
      •  Zapisy
    2. Formy płatności
    3. Konfiguracja nowego rachunku kasowego
    4. Konfiguracja nowego rachunku bankowego
    5. Wprowadzanie raportów kasowo -bankowych
    6. Wprowadzanie zapisów kasowo - bankowych
    7. Preliminarzem płatności
    8. Rozliczenia podmiotu
    9. Kompensaty
    10. Generowanie ponagleń do zapłaty i not odsetkowych
    11. Generowanie potwierdzenia sald
    12. Zapoznanie z funkcjami dodatkowymi – import wyciągów
    13. Ćwiczenia
  2. Moduł Kasa/Bank Plus 
    1. Magazyny walut
    2. Bilans otwarcia magazynu walut
    3. Rozliczenia walutowe,
    4. Wycena walut
    5. Ćwiczenia
  3. Rejestry VAT
    1. Omówienie struktury zakupów
    2. Omówienie struktury sprzedaży
    3. Wprowadzanie zapisów do rejestrów
    4. Generowanie zapisów do rejestrów z list dokumentów sprzedaży i zakupu
    5. Uzgadnianie deklaracji VAT-7 z zapisami w rejestrze sprzedaży
    6. System e-deklaracje
    7. Generowanie deklaracji VAT-UE
    8. Ćwiczenia
  4. Ewidencje dodatkowe 
    1. Wprowadzanie zapisów do ewidencji dodatkowych
    2. Ćwiczenia
  5. Jednolity Plik Kontrolny 
    1. Konfiguracja parametrów programu związanych z JPK
    2. Przygotowanie i eksport plików JPK
    3. Wysyłka plików JPK
    4. Ćwiczenia
  1. Moduł Księga Handlowa 
    1. Konfiguracja parametrów i uprawnień w module Księga Handlowa
    2. Plan kont, konfiguracja nowego konta
      • Definiowanie grupy kont
      • Konta walutowe
    3. Bilans otwarcia
    4. Zestawienie Obrotów i sald
    5. Zapisy księgowe, bezpośrednie zapisy księgowe
    6. Schematy księgowe, nagłówek schematu księgowego, elementy schematu księgowego, sprawdzenie poprawności konstrukcji schematu.
      • Schematy księgowe dla księgowania sprzedaży
      • Schematy księgowe dla dokumentów zakupu
      • Schematy księgowe dla raportów kasowo-bankowych
    7. Księgowanie dokumentów źródłowych schematem („predekracja”)
    8. Księgowania okresowe
    9. Rozrachunki na kontach, idea rozliczeń i rozrachunków, zasady automatycznych rozliczeń i rozrachunków
      • Rozliczanie z poziomu dekretu
      • Rozliczanie z listy rozrachunków
      • Kompensaty i różnice kursowe
      • Usuwanie rozliczeń i rozrachunków
    10. Zestawienia księgowe, definiowanie zestawień
      • Konfiguracja zestawienia, formularz zakładka „Ogólne”
      • Konfiguracja zestawienia, formularz zakładka „Kolumny”
      • Konfiguracja pozycji zestawienia
      • Podpinanie gałęzi zestawienia
    11. Obliczanie zaliczki na deklarację CIT-8
    12. Ewidencja wynagrodzeń,
      • Naliczenie prostej listy płac
      • Księgowanie listy płac
    13. Ewidencja środków trwałych
      • Lista środków trwałych, dodawanie nowego środka trwałego
      • Dokumenty środków trwałych, OT, AM, LT
      • Tabele amortyzacji
      • Zestawienia środków trwałych
    14. Współpraca z Excelem
    15. Ćwiczenia
  1. Moduł Księga Podatkowa 
    1. Konfiguracja modułu, zmiana typu ewidencji księgowej, Ewidencja Ryczałtowa
    2. Ewidencja Ryczałtowa
    3. Zapisy bezpośrednie w Ewidencji Ryczałtowej
    4. Obliczanie zaliczki na podatek ryczałtowy PIT-28
    5. Konfiguracja modułu, zmiana typu ewidencji księgowej, Księga Podatkowa
    6. Księga Przychodów i Rozchodów
    7. Zapisy bezpośrednie w Księdze Podatkowej
    8. Ewidencja wynagrodzeń
    9. Ewidencja przebiegu pojazdów
    10. Inwentaryzacja „remanent”, spis z natury
    11. Obliczanie zaliczki na podatek PIT-36/PIT-36L
    12. Ćwiczenia
  2. Moduł Biuro Rachunkowe 
    1. Wykorzystanie operacji seryjnych na bazie klientów
    2. Wyliczanie deklaracji
    3. Wysyłanie e-deklaracji
    4. Zestawienia i raporty

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym. (zajęcia w soboty po 7-8 godzin lekcyjnych)

Każdy uczestnik  pracuje przy swoim stanowisku komputerowym z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania COMARCH ERP OPTIMA.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • gorące napoje - kawa, herbata.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422