Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
4600,- zł od osoby
4000,- zł Cena dla członków lub osób kontynuujących naukę
Raty:
1000,- zł I rata,
1000,- zł II rata,
1000,- zł III rata,
1000,- zł IV rata,
600,- zł V rata,
Terminy

Cel kursu:

Wzbogacenie i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania.

Dyplomowany Księgowego to – partner biznesowy zarządu, zaufany doradca biznesu, menadżer rachunkowości, W ramach wykonywania zawodu:

 • dokonuje wyboru i integruje zasady i metod wyceny oraz warianty sprawozdania finansowego, dokonuje wyboru i nadzoruje proces wdrażania i aktualizacji systemów informatycznych wykorzystywanych w księgowości, wykorzystuje różne narzędzia informatyczne wspomagające bieżącą pracę i komunikację w organizacji, dba o zabezpieczenia i archiwizację zapisów, wykorzystuje procesy cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji; wydaje rekomendacje stosownie do potrzeb interesariuszy;
 • przygotowuje i analizuje raporty, przedstawiające istotne i rzetelne informacje finansowe
  i niefinansowe oraz koordynuje i nadzoruje proces przygotowania i przesyłania dokumentacji elektronicznej;
 • nadzoruje przestrzeganie reguł obowiązujących w zakresie prawa podatkowego
  w działalności jednostki;
 • uczestniczy w podejmowaniu decyzji oraz formułowaniu i wdrażaniu strategii organizacyjnych (w tym identyfikuje obszary ryzyka, wykorzystuje metody i modele do oceny i zarządzania ryzykiem), ocenie projektów inwestycyjnych, ocenie efektywności działalności przedsiębiorstwa, konsekwentnie prezentuje i przedstawia stosowne informacje szerokiemu gronu interesariuszy w sposób obiektywny, rzetelny i przekonywujący;
 • wykorzystuje krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące działalność gospodarczą (prawo bilansowe, gospodarcze, podatkowe i cywilne) wraz z orzecznictwem,
 • formułuje osądy na temat właściwego sposobu postępowania, zgodnie z wartościami
  i zasadami etycznymi oraz postawami zawodowymi, zna skutki zachowań nieetycznych,
  a także    rozwiązuje dylematy etyczne, uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów i zapobiega ich powstawaniu,
 • uczestniczy w ustawicznym kształceniu zdobywając i utrzymując kompetencje zawodowe niezbędne do realizacji zadań zawodowych przyczyniających się do wzrostu zaufania publicznego do zawodu księgowego,
 • zna zakres odpowiedzialności zawodowej w świetle krajowych uregulowań prawnych oraz zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Program kursu:

I. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT (110 godz. dydaktycznych)

 1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR oraz UoR – wybrane zagadnienia
 2. Polityka rachunkowości w realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem
 3. Wartość godziwa oraz wycena i prezentacja instrumentów finansowych – wybrane zagadnienia
 4. Utrata wartości aktywów
 5. Zasady uznawania i ustalania przychodów – wybrane zagadnienia
 6. Inne KSR w odniesieniu do wybranych MSR/MSSF na tle rozwiązań UoR
 7. Sprawozdanie z działalności
 8. Etyka i wartości zawodowe w biznesie
 9. Odpowiedzialność kierownika jednostki i księgowego
 10. Technologia IT w organizacji systemu rachunkowości – podejście procesowe
 11. Kompetencje personalne i społeczne w pracy
 12. Innowacje w usługach finansowych oparte na technologii (FinTech) na przykładzie kryptoaktywów i technologii blockchain

II. Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia (28 godz. dydaktycznych)

 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami
 2. Zaawansowane metody oceny projektów inwestycyjnych
 3. Ocena efektywności działalności przedsiębiorstwa
 4. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (metody, aspekt decyzyjny)

III. Rachunkowość zarządcza (28 godz. dydaktycznych)

 1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
 2. Budżetowanie i kontrola kosztów
 3. Nowoczesne modele rachunku kosztów – wybrane zagadnienia
 4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)

IV. Rozliczenia podatkowe – wybrane zagadnienia (30 godz. dydaktycznych)

 1. Strategie i schematy podatkowe
 2. Zagadnienia wynikające z umów międzynarodowych
 3. Identyfikacja obowiązków z zakresie transakcji podmiotów powiązanych (ceny transferowe)
 4. Podstawowe zagadnienia i obowiązki wynikające z transakcji związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwem – ujęcie podatkowe
 5. Inne transakcje – ujęcie podatkowe

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany alternatywnie jako:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy) lub
 • Sobota – zajęcia raz w tygodniu (co sobotę), w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia/weekendu realizacji kursu na inny wolny dzień/weekend i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami kursu dla kandydatów na dyplomowanego księgowego mogą być osoby:

 1. posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
 2. posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości – co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnicy, którzy zaliczyli kurs mogą przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, po którym otrzymują certyfikat dyplomowanego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Warunki uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego: LINK

Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata minimum pierwszej raty, której  należy dokonać w terminie określonym przez organizatora. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422