Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy, popołudniowy
Opłata:
4400,- zł od osoby
4000,- zł Cena dla członków SKwP oraz dla kontynuujących naukę
Raty:
850,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
Terminy

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. doświadczenie zawodowe, sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia),
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program:

Kurs obejmuje 5 modułów dydaktycznych spośród 14 modułów w całej ścieżce.
Moduł VI     Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
6.1   Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi
6.2   Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki
6.3   Odroczony podatek dochodowy
6.4   Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5   Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6   Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7   Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8   Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej
w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
7.4 Elementy analizy finansowej
Moduł VIII Sprawozdania finansowe
8.1 Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
8.3 Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
8.4 Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie
8.5 Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności
8.6 Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych
Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
9.2 Podatek od towarów i usług
9.3 Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych
9.4 Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe
Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie
prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania
10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego -w zakresie obowiązków sprawozdawczych)

Ilość godzin

204 godziny lekcyjne (w tym 4 godziny egzaminu)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

  1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
  2. zaliczenie prac kontrolnych,
  3. pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia i uzyskanie, na potrzeby:

  1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany  trybie stacjonarnym  - zajęcia w weekendy  od godz. 8.00 po 7-8  godz. lekcyjnych,

  •  online -zajęcia dwa dni  w tygodniu (od godz. 16.00 (16.30) po 4 godz. lekcyjne. Sesje video z wykładowcą za pomocą  platformy Zoom umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają podręczniki (wersja papierowa) oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata minimum pierwszej raty, której  należy dokonać w terminie określonym przez organizatora. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422