Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/śr, wt/czw
Opłata:
800,- zł od osoby
Raty:
500,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
300,- zł płatne w trakcie kursu,

Cel:

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych.
Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
Słuchaczem kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

Program:

1. Organizacja usług księgowych
2. Umowa o świadczenie usług księgowych
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych
5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych
6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej
7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych
8. Ryzyka w usługach księgowych
9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych
Egzamin (1 godz. lekcyjna)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652), a w przypadku spełnienia warunków określonych w paragrafie 2  Uchwały nr 817/191/2013  Zarządu Głównego Stowarzyszenia uzyskuje  certyfikat i tytuł „certyfikowanego eksperta usług księgowych"

 

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie popołudniowym: zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00  po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422