Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1580,- zł od osoby
Raty:
800,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
780,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 242310) 
Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac.
Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

Moduł I    Prawo pracy
1. Zagadnienia wstępne,
2. Źródła prawa pracy,
3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
4. Obowiązki pracodawcy i pracownika,
5. Zmiana warunków umowy o pracę,
6. Dokumentacja pracownicza - akta osobowe,
7. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,
8. Czas pracy i jego ewidencja,
9. Odpowiedzialność  pracowników za naruszenie przepisów prawa pracy w tym odpowiedzialność materialna,
10. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy,
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
11. BHP w zakładzie pracy,
13. Świadectwo pracy,
14. Roszczenia ze stosunku pracy.
Moduł II    Płace
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy,
2. Umowy cywilnoprawne,
3. Inne świadczenia pracownicze,
4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z ZUS,
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym,
6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z PFRON,
Moduł III   Program Płatnik - praktyczne wdrożenie.
Egzamin (2 godz. lekcyjne)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia
z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) wydawane przez  przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach, do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych,
  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.15 po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422