Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs
Tryb:
śr
Opłata:
820,- zł od osoby
Raty:
420,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
400,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce podatków dochodowych (CIT, PIT).
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo – księgowych. W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.

Program:

1.Ogólna charakterystyka podatków w Polsce.
2.Charakterystyka wykładni prawa podatkowego.
3.Najważniejsze obszary prawa proceduralnego regulowane w Ordynacji podatkowej (tryby kontroli podatkowej).
4.Optymalizacja podatkowa – pojęcie, narzędzia (np. wybór formy prawnej podmiotu gospodarczego), granice optymalizacji podatkowej.
5.Klauzula obejścia prawa podatkowego w ordynacji podatkowej.
6.Identyfikacja dwóch źródeł przychodu w podatku CIT (działalność operacyjna, dochody kapitałowe).
7.Podatkowa grupa kapitałowa – warunki i tryb zawarcia.
8.Pojęcie przychodu w podatkach dochodowych (definicja, moment powstania, wyłączenia).
9.Przychody w walutach obcych.
10.Nieodpłatne (częściowo odpłatne) świadczenia jako przychód podatkowy.
11.Koszty uzyskania przychodu (charakterystyka, wyłączenia, podział – koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty memoriałowe i kasowe, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu) – aktualne orzecznictwo.
12.Wyłączenia z kosztów usług niematerialnych.
13.Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania działalności.
14.Pojęcie i charakterystyka CFC (zagranicznej spółki kontrolowanej).
15.Podatek u źródła – charakterystyka, zakres przedmiotowy, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie dywidend, pojęcie certyfikatu rezydencji podatkowej, CIT-10Z, IFT-2.
16.Pojęcie podmiotów powiązanych i problematyka cen transferowych (zakres podmiotowy, przedmiotowy, oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji, zakres dokumentacji lokalnej, analiza porównawcza, master file, CIT/PIT-TP) – z uwzględnieniem bieżących zmian i interpretacji.
17.Obrót wybranymi składnikami majątku, a sprzedaż /kupno/ aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18.Zeznanie podatkowe – terminy, charakterystyka wraz z omówieniem załączników składanych wraz ze sprawozdaniem.
19.Charakterystyka innych obowiązków administracyjnych (np. opłaty środowiskowe, KOBIZE, NBP).

Program kursu obejmuje 33 godziny dydaktyczne, w tym 1 godzina egzaminu.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja:

Kurs jest organizowany w trybie popołudniowym: zajęcia jeden dzień w tygodniu od godz. 16.00  po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422