Miasto:
Częstochowa
Miejsce:
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1350,- zł od osoby
Raty:
750,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
600,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

Kurs obejmuje 2 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.
Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (84 godz. lekcyjnych)
1) Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne,
2) Rachunkowość jako system informacyjny,
3) Charakterystyka aktywów i pasywów,
4) Operacje gospodarcze,
5) Dowody księgowe,
6) Księgi rachunkowe,
7) Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
8) Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
9) Zasady ustalania wyniku finansowego,
10) Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
11) Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat),
12) Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
13) Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godz. lekcyjnych)
1) System podatkowy w Polsce,
2) VAT – ogólne zasady opodatkowania,
3) Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,
4) Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka,
5) Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Egzamin (2 godz.)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia (i nie mniej niż 40% z każdego zadania potwierdzającego dany efekt kształcenia) jest podstawą otrzymania certyfikatu księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 331301) potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach, do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych,
  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00 (16.30) po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422