Miasto:
Typ:
Szkolenie krótkie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

PROGRAM

1. Rodzaje zwolnień od pracy:
• Zwolnienia udzielane w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych poza zakładem pracy
• Zwolnienia udzielane w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych u pracodawcy (w zakładzie pracy)
• Zwolnienia udzielane w celach szkoleniowych i dydaktycznych
• zwolnienia udzielane w celu ochrony zdrowia pracownika oraz załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych
1.1. Zwolnienia z pracy związane z rozwiązaniem stosunku pracy:
1.2. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
1.3.Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
2. Zwolnienia wskutek okoliczności dotyczących osoby pracownika
2.1.Zwolnienia ze względu na sytuację osobistą i rodzinną pracownika
2.2.Zwolnienia na skutek okoliczności dotyczących zdrowia pracownika.
3. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy – jakich dokumentów pracodawca może żądać od pracownika?
4. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych.
• Zasady nabywania prawa do urlopu, odwołanie z urlopu, zmiana terminu wykorzystania urlopu,
• Wymiar urlopu wypoczynkowego forma składania wniosków. Zasady przechowywania dokumentacji związanej z urlopem wypoczynkowym.
• Urlop na żądanie- zasady udzielania i dokumentowania.
• Urlop osoby niepełnosprawnej.
• Urlopy wynikające z przepisów szczególnych.

5. Urlop bezpłatny pracownika:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego, adnotacja na świadectwie pracy.
6. Pozostałe usprawiedliwione nieobecności w pracy.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 18 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 (6 godz. lek.)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422