Miasto:
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
850,- zł od osoby
800,- zł Cena dla członków SKwP Oddział Okręgowy w Częstochowie
 •  Terminy realizacji kursu: 12, 14, 15,18, 19, 21 i 25 marca  w godz. 16.000 -20.10
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

UCZESTNICY

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

PROGRAM

 1. STOSUNEK PRACY
  1. Wprowadzenie do prawa pracy

  1. Podstawowe zasady prawa pracy
  2. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
  3. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy .
   5. Definicja pracodawcy i pracownika
  4. Stosunku pracy:
   - rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

  - informacja o warunkach zatrudnienia .
  7. Modyfikacja stosunku pracy w trakcie jego trwania
  - porozumienie zmieniające
  - wypowiedzenie zmieniające
  - czasowe powierzenie innej pracy
  8. Rozwiązanie stosunku pracy
  - tryby rozwiązania stosunku pracy i ich omówienie (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)
  - uprawnienia pracownika związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę
  - uprawnienia pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika
  - wydanie świadectwa pracy (tryb i treść świadectwa pracy).
  9. Uprawnienia pracownika  w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę  stosunku pracy  10. Uprawnienia pracodawcy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy przy rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.
  6. Obowiązek pracodawcy dotyczący  prowadzenia dokumentacji pracowniczej

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

  1. Obowiązki pracodawcy
  2. Obowiązki pracownika.
  3. Zakaz konkurencji
  4. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych- szkolenia
  5. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
  6. Przeciwdziałanie mobbingowi.
  7. Przepisy wewnątrzzakładowe.
  8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
  9. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
  10. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

  WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
  2. Ochrona wynagrodzenia za pracę (termin wypłaty, dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia)
  3. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji sądowej
  4. Wynagrodzenie za czas urlopu - zasady ustalania
  5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady ustalania
  6. Wynagrodzenie za czas choroby - zasady ustalania i dokonywania potrąceń
  7. Wynagrodzenie za czas przestoju - zasady ustalania
  8. Odprawy, odszkodowania - zasady ustalania

  CZAS PRACY
  1. Definicje związane z czasem pracy:

  Norma czasu pracy i okres rozliczeniowy.

  Wymiar czasu pracy , Rozkład czasu pracy.

  1. Systemy czasu pracy - omówienie i charakterystyka
   3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – harmonogramy czasu pracy.
  2. Przerwy w pracy.
  3. Prawo pracownika do odpoczynku.
   6. Godziny nadliczbowe (definicja, dopuszczalność, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
  4. Praca w niedziel i święta.
  5. Praca w placówkach handlowych
  6. Rekompensata za pracę w niedzielę i święto.
   10. Wyjścia prywatne i spóźnień w pracy
   11. Czas pracy w podróży służbowej
   12. Ewidencja czasu pracy.

  URLOPY PRACOWNICZE

  1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
  2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
  3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
  4. Przerwanie urlopu wypoczynkowego .
  5. Przesunięcie terminu urlopu
  6. Odwołanie z urlopu.
  7. Urlop bezpłatny.

  UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

  1. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych
  2. Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży.
  3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  4. Urlop macierzyński.
  5. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  6. Urlop rodzicielski Urlop ojcowski.
  7. Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny.
  8. Urlop wychowawczy.

  ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

  1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  2. Szczególna ochrona zdrowia.
  3. Urlopy wypoczynkowe.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWIKA

  Katalog wykroczeń.

  Wysokość kar.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia:  35 godzin lekcyjnych

 

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422