Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (184 godziny)

II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (184 godziny)

Miasto:
Częstochowa
Data rozpoczęcia:
2019.09.07; godz.8.00
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2790,- zł od osoby,
2620,- zł dla kontynuujących naukę
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
800,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
brak miejsc

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 2411031) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby:
1) posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym  kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydatów na księgowego lub
• tytułem technika rachunkowości lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

Program:

Kurs obejmuje 3 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.
Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
1) Zagadnienia organizacji rachunkowości,
2) Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych,
3) Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki,
4) Rozrachunki,
5) Materiały i towary,
6) Niefinansowe aktywa trwałe,
7) Inwestycje i zobowiązania finansowe,
8) Kapitały (fundusze) własne,
9) Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe,
10) Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
11) Wynik finansowy,
12) Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego,
13) Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.
Moduł IV   Prawo podatkowe
1) Podatek od towarów i usług (VAT),
2) Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
3) Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników,
4) Podatki kosztowe i opłaty,
5) Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.
Moduł V    Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i  prawa gospodarczego.
Egzamin (4 godz. lekcyjne)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzinach lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.
Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia (i nie mniej niż 40% z każdego zadania potwierdzającego dany efekt kształcenia) jest podstawą otrzymania certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach, do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w weekendy (soboty lub soboty i niedziele dwa razy w miesiącu) od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych,

  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałe i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00 (16.30) po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.
brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69
e: biuro@czestochowa.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.45 – 15.45

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@czestochowa.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO