Miasto:
Częstochowa
Typ:
Kurs
Tryb:
sob, niedz
Opłata:
1700,- zł od osoby
Raty:
900,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
800,- zł płatne w trakcie kursu,
Terminy

Najbliższy termin rozpoczęcia: 25 maja 2024 r.  pobierz harmonogram

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301) , który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.)

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

Kurs obejmuje 2 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej (72 godz.)

1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków
i strat
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne(8 godz.)

2.1. System podatkowy w Polsce
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia)
2.3 Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia

Egzamin (2 godz.)

Cena obejmuje:  między innymi podręczniki oraz egzamin.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:
a) uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
b) zaliczenie prac kontrolnych,
c) pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo  oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych
w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:
a) ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
b) otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania
i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach:

  • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych,
  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00 (16.30) po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorące napoje - kawa, herbata.
Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata minimum pierwszej raty, której  należy dokonać w terminie określonym przez organizatora. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422