Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I stopień - Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego (94 godziny)

I stopień - Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego (94 godziny)

Miasto:
Częstochowa
Data rozpoczęcia:
2019.09.19; godz.16.00
Typ:
kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
1350,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
750,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
600,- płatne w trakcie kursu;
zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program:

Kurs obejmuje 2 moduły dydaktyczne spośród 14 modułów w całej ścieżce.
 
Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (84 godz. lekcyjnych)
1) Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne,
2) Pojęcia wstępne z rachunkowości,
3) Charakterystyka aktywów i pasywów,
4) Operacje gospodarcze,
5) Dowody księgowe,
6) Księgi rachunkowe,
7) Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
8) Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
9) Zasady ustalania wyniku finansowego,
10) Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik  nr 4 i 5 ustawy),
11) Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków  i strat),
12) Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
13) Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godz. lekcyjnych)
1) System podatkowy w Polsce,
2) VAT – ogólne zasady opodatkowania,
3) Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,
4) Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka,
5) Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.
Egzamin (2 godz. lekcyjne)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzinach lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.
Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia (i nie mniej niż 40% z każdego zadania potwierdzającego dany efekt kształcenia) jest podstawą otrzymania certyfikatu księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 331301) potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizacja:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach, do wyboru przez uczestnika:

  • zajęcia w weekendy (soboty lub niedziele) od godz. 8.00 po 8 godz. lekcyjnych,

  • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałe i środa lub wtorek i czwartek) od godz. 16.00 (16.30) po 4 godz. lekcyjne.

Dodatkowe informacje:

Uczestniczy otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • gorace napoje - kawa, herbata.
 
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 34 363 38 54
tel. 34 363 05 69
e: biuro@czestochowa.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.45 – 15.45

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@czestochowa.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO