Miasto:
Typ:
Akcja edukacyjna BILANS
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Wykładowca:

dr Teresa Cebrowska  - biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP. Specjalizuje się w rachunkowości, sprawozdawczości, analizie finansowej i audycie. Autorka licznych artykułów. Współautorka  ośmiu  wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” pracy pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz wydawanej przez Wolters Kluwer.  Wykładowca na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na  szkoleniach dla księgowych i biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR. Wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości i członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

Program

1.Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1.Zmiany w ustawie o rachunkowości
1.2.Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
1.3.Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach Komitetu Standardów
2.Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
2.1.Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
3.2.Inwentaryzacja - mechanizm samokontroli w rachunkowości
3.3.Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych - zapisy w polityce rachunkowości
4.Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości
4.1.Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
4.2.Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji
4.3.Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
4.4.Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
4.5.Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji
4.6.Sprawozdanie z działalności
5.Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
5.1.Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
5.2.Obowiązki osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
5.3.Zatwierdzanie, składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe
6.Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:
6.1.Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
6.2.Ocena zagrożenia kontynuacji z perspektywy zdarzań po dacie bilansu
6.3.Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 UoR – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
6.4.Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
6.5.Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego
7.Wizja przyszłości
7.1.Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD (sprawozdania zrównoważonego rozwoju)
7.2.Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 10 stycznia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422