Miasto:
Typ:
Akcja edukacyjna BILANS
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Zamknięcie podatkowe 2023/Sygnalizacja zmian w 2024 roku

Wykładowca:

dr Marcin Stępień - doradca podatkowy, praktyk, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i podatków.

Program

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT
1.Zmiany w przepisach VAT wprowadzone ustawą tzw. SLIM VAT III i ich zastosowanie w praktyce:
a)kursy stosowane do przeliczania transakcji wyrażonych
b)w walucie obcej według przepisów VAT;
c)jak radzić sobie z różnymi kursami tej samej transakcji dla celów VAT, podatku dochodowego i rachunkowości;
d)korekta roczna VAT po zmianie przepisów; jak rozpoznać obowiązek rozliczania VAT strukturą i wykonania korekty rocznej?
e)„mały podatnik” – zasady określania statusu wg przepisów VAT (po zmianie limitu w przepisach VAT), podatku dochodowego oraz ustawy o rachunkowości;
f)ułatwienia przewidziane w przepisach VAT, PIT, UoR przysługujące małemu podatnikowi – przegląd.
2.Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach VAT – podsumowanie zasad po wprowadzeniu zmian ustawami SLIM i bieżące praktyczne zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego.
3.Inwentaryzacja i jej rozliczenie w przepisach VAT:
a)rozrachunki z odbiorcami – ulga na złe długi;
b)rozrachunki z dostawcami – sankcja na złe długi;
c)niedobory zawinione i niezawinione – rozliczenie na gruncie przepisów ustawy o VAT.
4.Upominki, prezenty, poczęstunek oraz nieodpłatne świadczenia dla kontrahentów i pracowników w rozliczeniach VAT.
5.Rozliczanie zakupów zagranicznych (import usług, WNT, :
a)jak rozpoznać i rozliczyć import nabywanych usług?
b)co robić z podatkiem od wartości dodanej występującym na zagranicznych fakturach?
c)kiedy i jak możemy uzyskać zwrot podatku od wartości dodanej?
6.VAT – planowane zmiany wprowadzone w roku 2024 – Krajowy System e-Faktur.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKÓW DOCHODOWYCH
1.Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2023 r. – problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych w „badaniu wstępnym” i w roku podatkowym (w tym przychody z umorzonej subwencji PFR i faktoring wierzytelności).
2.Korekta przychodów i kosztów podatkowych – moment korekty, szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów.
3.Koszty pośrednie jako koszty podatkowe – ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia; różnice między ujęciem księgowym i podatkowym; ujęcie kosztów w księgach rachunkowych i podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
4.Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu wynagrodzeń i składek płatnika - skutki zmian wprowadzonych w 2023 r., ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2022 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2023 r. rozliczymy składki z 14 list płac, korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.
5.Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych – podsumowanie zmian i bieżące interpretacje.
6.Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe – rozliczenie przez podatników prowadzących księgi rachunkowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów (korekta z tytułu przeterminowanych należności a odpis aktualizujący).
7.Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym – obowiązki i prawa podatników oraz odwrócenie ulgi z poprzednich lat.
8.Podatek od przychodów z budynków - jego rozliczenie w zeznaniu rocznym; tryb zwrotu podatku.
9.Wypłata dywidendy w kontekście zmian w podatku u źródła w 2022 r. (objaśnienia podatkowe dotyczące poboru „podatku u źródła”, wykładnia pojęcia „rzeczywistego właściciela”).
10.Spółka komandytowa jako płatnik podatku od wypłaconego zysku (mechanizm zaliczenia podatku przez komplementariuszy, status komandytariusza, rozliczenia i deklaracje podatkowe).
11.Opodatkowanie przerzuconych dochodów - zasady ustalenia podatku; wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach.
12.Modyfikacja obowiązków w zakresie cen transferowych (uproszczenia dla mikro i małych podatników, dokumentowanie „transakcji rajowych”, zmiany w zakresie deklaracji TPR).
13.Ważne interpretacje podatkowe w 2023 roku.
14.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

SYGNALIZACJA ZMIAN W PODATKACH W 2024 ROKU
1.Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (od 2024, 2% „zyskowności podatkowej”, alternatywny sposób wyliczenia podatku).
2.Pakiet zmian w przygotowywanej nowelizacji ordynacji podatkowej.
3.Pozostałe zmiany.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia: 26 stycznia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30 (8 godz. lekcyjnych)

Dostęp do szkolenia oraz szczegóły organizacji  prześlemy drogą mailową  po spełnieniu warunków uczestnictwa.

Cena obejmuje: wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres m mailowy uczestnika.

Wymagania sprzętowe:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Warunki uczestnictwa:

1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której  należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Nieuczestniczenie w szkoleniu on-line, po otrzymaniu dostępu, nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

tel. 34 363 38 54
kom. 604 486 327

biuro@czestochowa.skwp.pl
dyrektor@czestochowa.skwp.pl
szkolenia@czestochowa.skwp.pl
ksiegowosc@czestochowa.skwp.pl

PKO BP 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422