Kurs dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Celem kształcenia jest  przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Wymagania wstępne dla słuchaczy

  1. posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

  2. posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

  1. zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub

  2. zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub

  3. wynikami testu/egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie, o którym mowa w pkt. a) i b), przeprowadzonego przez placówkę będącą organizatorem kursu,

  1. posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na stanowiskach odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu II stopnia ścieżki certyfikacji SKwP,

  2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

  3. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu obejmuje:
Blok 1. Zasady i wymagania organizacyjno – prawne świadczenia usług księgowych  (24 godzin)

1.1. Organizacja usług księgowych.

1.2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia majątkowe.

1.4. Organizacja pracy biura rachunkowego.

1.5. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

1.6. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

1.7.  Ryzyka w usługach księgowych.

1.8. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Blok 2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (8 godzin)

2.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

2.2. Kodeks cywilny.

2.3. Kodeks spółek handlowych.

2.4. Inne podstawy prawne.

Blok 3. Prawo podatkowe (84 godziny)

3.1. Ordynacja podatkowa i prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.

3.2. Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.

3.3. Podatek od towarów i usług (VAT) – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.

3.4. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.      

Blok 4. Płace i ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne (32 godziny)

4.1. Formy zatrudniania i ich udokumentowanie.

4.2. Składniki płac - regulacje zewnętrzne (Kodeks Pracy i inne) i wewnętrzne (regulaminy).

4.3. System ubezpieczeń społecznych – przedsiębiorcy i pracownicy.

4.4. Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

4.5. Rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS.

4.6. Sporządzanie list płac.

4.7. Przychody zwolnione z oskładkowania.

Blok 5. Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego (56 godzin)

5.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia

5.2. Charakterystyka podstawowych kategorii w ujęciu bilansowym i podatkowym

5.3. Przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego

5.4. Sprawozdanie finansowe

5.5 Wybrane zagadnienia szczególne (leasing, kontrakty długoterminowe, aporty) - przykłady praktyczne

Czas trwania kursu wynosi 208 godzin dydaktycznych.

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu są: obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie trzech prac kontrolnych i egzaminu pisemnego: z rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są wymienione wyżej obecności i zaliczenie prac kontrolnych.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014, poz. 622).

Osoba, która na egzaminie uzyskała z każdego modułu co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje certyfikat i tytuł „certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
i podatkowych” wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
-  3 200,00 zł
-  2 900,00 zł  dla osób kontynuujących naukę
Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Najbliższe terminy  rozpoczęcia:  z chwilą zebrania 20. osobowej grupy

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych od godz. 16.00.

Miejsce szkolenia: Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22, sala wykładowa SKwP
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

Polecamy

    • Kaledarium