Członkostwo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zwane dalej: "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.

Cele Stowarzyszenia:

 • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia.
 • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji.
 • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty.
 • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków.
 • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami.
 • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu wg rozwiązań europejskich i standardów światowych.

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 • zwyczajnych.
 • zwyczajnych-dyplomowanych księgowych,
 • wspierających.
 • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

Członek zwyczajny jest uprawniony do:

 • udziałów w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia.
 • czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
 • noszenie odznaki organizacyjnej.

Członek zwyczajny jest obowiązany do:

 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny.
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój.
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje zarząd okręgowy , po złożeniu deklaracji popartej przez dwóch członków oraz po wpłaceniu wpisowego.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd okręgowy.

Członek wspierający:

 • działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia,
 • ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd okręgowy.

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju nauki finansów i rachunkowości, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów.

 • Członek honorowy ma prawo członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. organy naczelne
  • Krajowy Zjazd Delegatów,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Główny Sąd Koleżeński,
 2. organy okręgowe:
  • okręgowy zjazd delegatów,
  • zarząd okręgowy,
  • okręgowa komisja rewizyjna
  • okręgowy sąd koleżeński.

 Opłaty członkowskie:
- opłata wpisowa: 5,00 zł,
- minimalna roczna składka członka zwyczajnego:  60,00 zł
- minimalna roczna składka członka zwyczjnego bedącego emerytem: 12,00 zł
- minimalna roczna składka członka wspierajżcego: 300,00 zł

Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego dostępna do pobrania w pliku deklaracja na członka.doc

Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego - dyplomowowanego księgowego dostępna do pobrania w pliku deklaracja na członka.doc

Deklaracja kandydata na członka wspierającego dostępna do pobrania w pliku deklaracja.doc

Polecamy

  • Kaledarium